affiche (het & de; -s) [1823 Fr.], aangeplakte bekendmaking, m.n. reclameboodschap, syn. aanplakbiljet; – (bij toneelvoorstellingen enz.) aangeplakt programma boek (het; -en) [901-1000 ~ Oud-Ind. bhagah (bezit, toedeler), in het oud-Germ. zou het betekenen ‘lot, dat wat toebedeeld is’, wat zich ontwikkelde tot ‘tot het lot bestemd(e)’, ‘runetekenen’ en ten slotte ‘boek’] 1 (als voorwerp) geheel van een aantal bedrukte of beschreven bladen van papier, perkament of andere stof, een geschrift over enig onderwerp bevattende, m.n. zulk een uit gevouwen en samengenaaide vellen, bedrukt papier bestaand geheel, al of niet in een band gebonden: een ingenaaid, een gebonden boek; oude, nieuwe boeken; een boek in losse vellen, nog niet ingenaaid; een boek collationeren, nazien of er geen bladen ontbreken of verkeerd geplaatst zijn; een boek opensnijden, de bladen ervan op de buitenvouwen opensnijden; Gulden Boek, register waarin hoge bezoekers van een stad, van musea enz. hun naam schrijven; – als verkorting van schoolboek: (uitdr.) altijd (met zijn neus) in de boeken zitten, altijd studeren; (uitdr.) nooit een oog in een boek slaan, nooit lezen 2 (meer abstr.) letterkundig werk, verhandeling, beschrijving enz., in zulk een samenstel van bladen neergelegd en gepubliceerd: een goed boek heeft een bepaalde toon en deze toon klinkt door in elke zin van dat boek (Krol); het zijn niet de dikste boeken waarin de waarheid woont (Hermans); hij heeft een boek geschreven over zijn reis; er worden ieder jaar duizenden boeken uitgegeven; een boek in drie delen; een boeiend, vervelend, geleerd boek; een boek beoordelen; dat boek is goed gegaan, verkocht; verboden boeken, die door de geestelijke of wereldlijke overheid, als voor het ware geloof, de goede zeden of de goede gezindheid gevaarlijk, veroordeeld zijn, en welker lezing of verspreiding straf gesteld is; iets te boek stellen, opschrijven, beschrijven; (uitdr.) men zou er een (heel) boek over kunnen (vol)schrijven, ter aanduiding van een buitengewone hoeveelheid van veelal onaangename omstandigheden en ervaringen die men beleefd heeft of nog ducht; (uitdr.) dat is in geen boeken te beschrijven; iemand uit een boek, zoals men alleen in de boeken, niet in de werkelijkheid aantreft; hij spreekt als een boek, onnatuurlijk en stijf; (uitdr.) dat spreekt als een boek, vanzelf, dat is duidelijk; het Boek (Gods), het Boek der Boeken, de Heilige Schrift; (uitdr.) het boek der toekomst, van het noodlot, de toekomstige, resp. onvermijdelijke loop der dingen; (scherts.) nee, ik heb al een boek, reactie op de vraag of iem. een boek wil hebben; – ook als tweede lid in samenst. als de volgende, waarin het eerste lid het thema (in ’t bijz. een schoolvak of een  begrijpt hij niets van; (uitdr.) een boek met zeven zegelen (met zinspeling op zo’n boek Openb. 5:1), een groot geheim, een zaak waarvan niets bekend is
4 hoofdafdeling van een enigszins uitgebreid letterkundig werk, m.n. in de bijbel: het boek Genesis; tweede Boek, eerste hoofdstuk; de gewijde boeken, de bijbel (uitdr.) daar kom ik met de boeken van Mozes, van iem. gezegd die met zware en oude boeken komt aansjouwen; (uitdr., scherts.) de vijf boeken Mozes, vijf oude of ongetrouwde zusters of vrijsters brochure (de; -s) [1796 Fr.], geschrift van kleine omvang (over actuele kwestie, met voorlichting over een bep. onderwerp), syn. vlugschrift digitaal (bn.) [na 1950 <Fr. digital] 1 op de vingers of de tenen betrekking hebbend 2 de gegevens verwerkend en representerend in nummerieke vorm, tgov. analoog: digitale rekenmachine, waarbij het probleem numeriek wordt opgelost, zonder tussenkomst van een analogie; digitale electronica; digitale computer, die met discrete gegevens werkt, waarbij tussen elke twee waarden slechte een beperkt aantal andere waarden mogelijk is; digitale chips,; digitale code, code gebaseerd op het binaire talstelsel; digitale grammofoonplaat, waarop de informatie in een binaire code (wel of geen putjes) is opgeslagen; digitale compact cassette, cassette voor digitaal opnemen en weergeven van geluid met een dcc-recorder (afgekort als dcc); digitaal horloge, digitale klok, met cijfers de tijd aangevend; (fig.) een digitale benadering van de werkelijkheid, waarbij men slechts rekening houdt met twee mogelijke alternatieven (b.v. wel of niet werken); digitale informatie, informatie in gegevensbestanden die met behulp van computers kan worden geraadpleegd, bewerkt; digitale netwerken, computernetwerken; digitale snelweg, elektronische snelweg; digitale tijdperk, computertijdperk; digitale wereld, de virtuele wereld van het internet, cyberspace; digitale stad, lokatie op internetwaar een plaatselijke overheid regelmatig actuele informatie verschaft en burgers de mogelijkheid biedt daarover met de gemeente (en met andere burgers) van mening te wisselen; naast digitale steden zijn er ook digitale regio’s, digitale dorpen en digitale wijken diversen (mv.) verschillende zaken, onderwerpen, m.n. die niet onder bepaalde rubrieken vallen.publicatie (de (v.); vgl. -atie) [1451 ‘openbare bekendmaking’ <Fr. publication] 1 (van wetten, besluiten, ordonnanties enz.) kennisgeving, afkondiging vanwege de overheid 2 papier dat een dergelijke afkondiging behelst: een publicatie aanplakken 3 het uitgeven van enig geschrift: publicatie is verboden 4 uitgegeven geschrift of verhandeling: diverse publicaties van zijn hand website (de) [Eng.], plaatst waar bep. informatie zich op het world wide web bevindt (aangeduid met URL)

Zijwit is een typografisch ontwerpbureau in september 2003 opgericht door Saskia van Rheeden, gevestigd in de

Harddraverstraat in Rotterdam. Uitgangspunt in het ontwerpproces is dat de inhoud ondersteund moet worden

door de vorm waarbij de vorm niet de overhand mag krijgen, alleen als de inhoud hierom vraagt. Deze website

geeft slechts een indruk, veel uitingen zoals uitnodigingen, boeken, jaarverslagen, tijdschriften, beletteringen en

dergelijke zijn hier niet weergegeven. Bovendien behoor je drukwerk vast te houden, te voelen en te ruiken

affiche

boek

brochure

diversen

website

ZIJWIT

Van Bol tot Veth, De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina

formaat:

230 x 280 mm

papier:

Garda mat

bedrukking: 4/4

gezet uit de Quadraat Sans

omvang:

144 pagina’s

omslag met flappen

Rotterdamse Meesters, Twee eeuwen kunstacademie in Rotterdam 1760-1998

Alle O’s van de namen op het omslag met flappen zijn uitgestandst waardoor je de kleuren van de tweede omslag (rechts) ziet.

 

Boek is gebonden met otabind zodat je de pagina’s goed plat kunt leggen en de marges goed kunt benutten

formaat: 225 x 270 mm

papier: Arctic Volume White

bedrukking: 4/4

gezet uit de Meta

omvang: 240 pagina’s

afwerking: otabind

The Paper Museum of the Academy of Sciences in St Petersburg

formaat: 225 x 270 mm

papier: Munken Print bedrukking: 1/1 met 16

gezet uit de Sabon

pagina’s 4/4

omvang: 348 pagina’s afwerking: ingebonden in harde kaft met ronde rug

In het voorplat zit een dvd verwerkt

Synagogen van Nederland

omslag met flappen

formaat: 225 x 270 mm

papier: mat mc

bedrukking:2/2

gezet uit de Ehrhard

omvang: 240 pagina’s

afwerking: genaaid gebrocheerd

Hoezenboek, De vormgeving van de Nederlandse platenhoes 1950-1970

 

formaat: 225 x 225 mm

papier: mat mc

bedrukking:4/4

gezet uit de Dolly

omvang: 204 pagina’s

afwerking: genaaid gebrocheerd in harde kaft

Seeman Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten

Het eerste zeemans-woordenboek uit 1681 hertaald

 

formaat: 170 x 240 mm

papier: mat mc

bedrukking: 1/1 net  16 pagina’s 4/4

gezet uit de Lexicon

omvang: 328 pagina’s

afwerking: genaaid gebrocheerd in harde kaft met rechte rug

Industrieel Erfgoed Van buitenbeentje binnen de monumentenzorg naar boegbeeld van de erfgoedzorg

formaat: 210 x 270 mm

papier: mat mc

bedrukking:4/4

gezet uit de Calluna

omvang: 88 pagina’s

omslag met flappen

Kookboek Harddraverstraat Hoofdzaken en bijzaken

Kookboek gemaakt voor de Harddraverstraat. Alle mensen uit de straat leverden recepten, hier hebben we foto’s bij gemaakt of bijgezocht.

Aan de ene zijde staan de hoofdgerechten, de achterzijde de bijgerechten.

Wim Beuning, 1914-1986 Kunstenaar, docent en gnosticus

Serie boeken over Haagse Kunstenaars: Willem Schrofer, Wil Bouthoorn, W.J. Rozendaal en

Wim Beuning

 

formaat: 220 x 280 mm

papier: mat mc

bedrukking: 1/1 en 4/4

gezet uit de Haarlemmer

omvang: 120 pagina’s

omslag met flappen

Van heiligen tot amoeben Honderdvijftig jaar monumentale glasschilderkunst in Nederland

 

formaat: 210 x 270 mm

papier: mat mc

bedrukking: 4/4

gezet uit de Harfang

omvang: 144 pagina’s

omslag met flappen

De wonderbaarlijke verhalen van Marnix de ontdekkingsreiziger

formaat:

240 x 165 mm

papier: mat mc

bedrukking: 4/4

gezet uit de News Gothic

omvang:

162 pagina’s

Samenwerking met kunstenaar Miriam Reeders, die bewoners van de Marnixflat in de Westwijk heeft geinterviewed, die haar hun reiservaringen heeft verteld. Aan de hand van deze verhalen heeft zij dit boek gemaakt.

 

Sonnie, de weggelopen roti-pannenkoek omkeerboekje met een verhaal en een kookboek

formaat: 200 x 200 mm

papier: mat mc

bedrukking: 4/4

gezet uit de Scala

omvang: 144 pagina’s (recepten) en 48 (verhaal)

stoot- en vuilbestendig omslag

Ademhuis, gedichten van Sonja Prins

formaat: 155 x 240 mm

papier: lynx

bedrukking: 1/1

gezet uit de Caslon

omvang: 96pagina’s

linnen omslag met stempel in lichtblauw

^

Magazine de slanke stad 8 Maastoren

Tijdschrift Uitgelezen boeken 25 jaar Zetterij, Drukkerij, Uitgeverij

Fondslijst Primavera Pers

^

De brochure Beeld & Taal is de weerslag van drie Workshops gegeven op 2 basisscholen in de Provenierswijk

^

^

^

^

Contact

 

Zijwit

Harddraverstraat 18 A

3033 xk Rotterdam

010 2653360

info@zijwit.nl

 

 

met de trein

Uitgang aan de achterkant van het Centraal Station nemen, rechtdoor aan de linkerzijde de Spoorsingel oplopen,

dan is het de eerste zijstraat links (5 minuten lopen).